کشمش ملایری

این نوع کشمش مثل نوع سلطانا مراحل مختلف آماده شدن را طی می کند تنها وجه تمایز بین کشمش ملایری و کشمش سلطانا ، روشن رنگ بودن ملایری است . مرکز تولید این نوع کشمش شهری بنام ملایر در ایران است به همین دلیل بنام کشمش ملایری معروف شده است . باید در نظر داشت که کشمش ملایری با آنکه رنگ روشن دارد حاوی قند کمتری می باشد و مثل کشمش سلطانا شیرین نمی باشد .